Dear President Obama: Do Not Visit Bethlehem’s Nativity Church