‘Bradley We Hardly Knew Ye:' 1,000 Days of Detention